Nya medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) fr.o.m. den 1 november

november 12, 2019

Arbetsgivare ska anordna medicinska kontroller för arbetstagare som sysselsätts i vissa arbeten. Exempel på nya eller utökade krav är att definitionen nattarbetande utvidgas och kommer att gälla fler arbetstagare och handintensivt arbete kommer att omfattas av medicinska kontroller. Några förändringar börjar gälla 1 november 2019, helt nya krav och omfattande förändringar träder i kraft 1 november 2021.

Syftet är att visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete, ge möjligheter att tidigt upptäcka tecken på ohälsa kopplat till någon exponering i arbetet samt ge underlag för arbetsmiljöåtgärder.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) har reviderats av Arbetsmiljöverket i syfte att bli mer tydlig och för att stämma bättre mot nya EU-direktiv och kända arbetsmiljörisker.

Förändringar i krav som funnits tidigare (AFS 2005:6) gäller fr om 1 november 2019. Däremot gäller övergångsbestämmelser för de nya kraven, och de som innebär omfattande ändringar.

De viktigaste förändringarna är:

 • införande av medicinska kontroller vid handintensivt arbete
 • införande av medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning vid kvicksilverexponering
 • nya gränser för provtagning av blyhalten i blod
 • ny definition av nattarbete
 • utvidgat tillämpningsområde vid klättring vid stor nivåskillnad
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas

Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 32–35 §§
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 36–38 §§
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Tjänstbarhetsintyg som utfärdats i enlighet med de tidigare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) fortsätter dock att gälla under den tid som angetts i intyget.

Om en arbetstagare saknar giltigt tjänstbarhetsintyg eller om intyget är ofullständigt kan Arbetsmiljöverket utförda en sanktionsavgift.

Nedladdningsbar blankett för beställning av medicinska kontroller finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Observera att undersökningar av arbetstagares hälsa även finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om:

 • Buller
 • Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget
 • Smittrisker
 • Elektromagnetiska fält
 • Arbete med försöksdjur
 • Minderårigas arbetsmiljö
 • Artificiell optisk strålning
 • Arbete vid bildskärm

Mer information

Arbetsmiljöverkets hemsida

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss